fbpx

Click here to take the survey in English.

Haga clic aquí para realizar la encuesta en español.

Nhấn vào đây để thực hiện khảo sát bằng tiếng Việt.

What’s getting in your way? Take our survey and let us know.

The United States and Texas have laws that make sure people with disabilities can take part in life like everyone else – in their homes, at work, at school, at the doctor or hospital, and everywhere they go.

Disability Rights Texas works to make sure these laws are followed and that your rights are protected. By answering the questions in our survey, we learn more about what problems you are facing because of your disability so we can plan our work for the next few years.

Click here to take the survey in English.

¿Qué necesita su familia? Háganos saber respondiendo nuestra encuesta.

Los niños y adultos de su familia que tienen algún tipo de discapacidad deben poder participar en la vida como todos los demás: en el hogar, la escuela, el trabajo, el médico y donde sea que vayan. Pero a veces eso no sucede. Por ejemplo, su estudiante puede necesitar servicios especiales en la escuela, pero usted no puede hacer que la escuela lo evalúe o le brinde la ayuda correcta.

Disability Rights Texas trabaja para proteger los derechos de los niños y adultos con discapacidades. Al responder las preguntas de nuestra encuesta, podemos obtener más información sobre los problemas que enfrenta debido a su discapacidad o la discapacidad de su ser querido.  Y con esta información vamos a planificar cómo podemos ayudar a usted y a sus seres queridos.

Haga clic aquí para realizar la encuesta en español.

Điều gì Đang Cản trở Quý vị? Thực hiện Khảo sát của Chúng tôi và Cho Chúng tôi Biết

Hoa Kỳ và Texas có các luật đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tham gia vào cuộc sống như mọi người khác – ở nhà họ, tại nơi làm việc, trường học, văn phòng bác sĩ và bệnh viện, và mọi nơi họ tới.

Disability Rights Texas nỗ lực đảm bảo rằng các luật này được tuân thủ và quyền của quý vị được bảo vệ. Bằng việc trả lời các câu hỏi trong bản khảo sát, chúng tôi hiểu rõ hơn về những vấn đề mà quý vị đang đối mặt do tình trạng khuyết tật của quý vị để chúng tôi có thể lập kế hoạch cho công việc của mình trong vài năm tới.

Nhấn vào đây để thực hiện khảo sát bằng tiếng Việt.