fbpx

Luật Giáo dục Học sinh Khuyết tật Sổ tay (IDEA Manual)

Posted on

Lưu ý: Phiên bản này của Hướng dẫn sử dụng IDEA vẫn chưa được cập nhật. Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ ra mắt trang web hướng dẫn sử dụng IDEA mới của mình sẽ có tính năng Google dịch cho phép dịch nội dung thủ công sang tiếng Việt và các ngôn ngữ khác.

Sổ tay hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn làm quen với các yêu cầu của IDEA và luật Texas để bạn có thể hoạt động như một đối tác bình đẳng trong việc lập kế hoạch giáo dục cho con mình. Bạn sẽ học, bằng cách sử dụng sách hướng dẫn này và bằng cách làm việc với nhân viên nhà trường, cách lập kế hoạch một chương trình giáo dục sẽ dẫn đến một cuộc sống độc lập và hữu ích cho con bạn và chính bạn.

Để yêu cầu xuất bản này dưới dạng ASL, chữ nổi Braille hoặc dưới dạng tệp âm thanh, hãy liên hệ với chúng tôi.
Attached documents