fbpx

Luật Giáo dục Học sinh Khuyết tật Sổ tay (IDEA Manual)

Posted on

Luật Giáo dục Học sinh Khuyết tật Sổ tay

Để yêu cầu xuất bản này dưới dạng ASL, chữ nổi Braille hoặc dưới dạng tệp âm thanh, hãy liên hệ với chúng tôi.

Sổ tay hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn làm quen với các yêu cầu của IDEA và luật Texas để bạn có thể hoạt động như một đối tác bình đẳng trong việc lập kế hoạch giáo dục cho con mình. Bạn sẽ học, bằng cách sử dụng sách hướng dẫn này và bằng cách làm việc với nhân viên nhà trường, cách lập kế hoạch một chương trình giáo dục sẽ dẫn đến một cuộc sống độc lập và hữu ích cho con bạn và chính bạn.
Attached documents